بازاریابی مستقیم: بهترین روش برای ارتباط مستقیم با مشتریان

بازاریابی مستقیم

در دنیای امروزی تاثیرپذیری مخاطبان از طریق رسانه‌های مختلف به منظور تبدیل آنها به مشتری، کاهش یافته است. به همین منظور بسیاری از مخاطبان مشتاق ارتباط مستقیم با کسب و کارها میباشند. یکی از انواع بازاریابی که به کسب وکارها امکان برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان را می‌دهد، بازاریابی مستقیم یا  Direct Marketing میباشد. در […]